Salgsbetingelser

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på http://www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

 

 1. Firma – Kamo Learning DA 

Kamo learning DA driver og eier nettstedet www.kamolearning.no, med organisasjonsnummer 822 833 462. Informasjon og produkter på nettsiden eies av selskapet, og kan ikke kopieres uten tillatelse. 

 1. Partene

Selger er Kamo learning DA, organisasjonsnummer: 822 833 462, mail: post@kamolearning.no, og betegnes i det følgende som selger.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper.

 1. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Kamo Learning DA tar forbehold om eventuelle feil, og forbeholder seg retten til å kansellere/refundere bestillinger.

 1. Årsabonnement

Kamo Learning Da tilbyr års-baserte abonnement med 12 måneders bindingstid. Abonnementet kan avsluttes når som helst, men betalingen refunderes ikke. Ved månedsbetalinger vil det fortsatt faktureres frem til siste dato på årsabonnementet.

Et årsabonnement gir fri tilgang til alt nåværende og fremtidige materiale hele året abonnementet er aktivt. Det opprettes en bruker pr. AKS/SFO/skole på lederen, og dette vil gi tilgang til alle ansatte på den enkelte AKS/SFO/skole. Når abonnementet opphører vil det ikke lenger være tilgang på oppdateringer, nytt materiale og andre tillegg.

Abonnementet fornyes på samme dato når ett år har gått, og dersom man ikke ønsker fortsette sitt abonnement skal det sies opp skriftlig før årsabonnementet går ut. 

 1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til Kamo Learning DA.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 1. Betaling

Kamo Learning DA kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt det blir gitt tilgang på produktene fra oss til kjøperen.

Kamo Learning tilbyr betaling via vipps og faktura. Vipps er en direkte betalingsløsning i kassen for enkeltkjøp.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt det tidspunkt det blir gitt tilgang på produktene fra Kamo Learning Da. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Faktura er primært et alternativ for skolebrukere, men er også tilgjengelig for personlige brukere.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 1. Frakt og levering

Levering skjer ved at kjøperen får tilgang på produktene i nettbutikken av Kamo Learning DA, når betaling er mottatt.

Frakt tilkommer ikke på digitalt materiell.

 1. Angrerett/reklamasjonsrett

I henhold til norsk lov har du to års reklamasjonsrett, men digitalt materiell har en svært begrenset reklamasjonsrett pga. dens natur. Kamo Learning DA tilbyr dermed i utgangspunktet ingen angrerett på vårt materiale. Angreretten vil ifølge forbrukerrådet bortfalle ved nedlastning av digitalt materiell, også selv om nedlastningen kun er påbegynt og ikke fullført. Dette gjelder også dersom du som kjøper feilbestiller, men her ønsker vi gjerne å finne en god løsning for alle, så ta kontakt. 

 1. Personopplysninger og sikkerhet

Kamo Learning DA vil i forbindelse med din bestilling eller opprettelse av en enkeltbruker, lagre og bruke din informasjon i kommunikasjon med deg. Dette godtar du, da du oppretter bruker eller bestiller noe av oss. Vi vil ikke gi personlig informasjon om deg videre til noen andre parter, men forbeholder oss retten til å bruke e-post for å sende nyhetsbrev og annen markedsføring.

 1. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

 1. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på telefon 23 400 500 eller http://www.forbrukerradet.no.